Cunoaștem cu toții colapsul sistemului medical rom‚nesc. Spitale Ónchise, farmacii care refuz„ rețetele compensate ale bolnavilor din motiv de lips„ de fonduri de la Casa de Asigur„ri de S„n„tate. Oameni care mor pe drumuri, Óntre spitale care le refuz„ internarea. Bolnavi de cancer, sida sau dependenți de dializ„, r„mași f„r„ medicația sau asistența sanitar„ gratuit„ de p‚n„ mai ieri.

őn schimb, se g„sesc bani pentru colectarea de celule stem. Și nu puțini. Așa, cam la un milion de euro. Pentru Ónceput… Zice-se c„ Ói va ajuta pe pacienții cu boli incurabile. Eu zic c„ momentan i-ar ajuta pe cei cu boli curabile m„car asigurarea unei asistențe medicale minime. Un milion de euro pentru celule stem, un milion pentru fertilizarea in vitro, cateva zeci de milioane pentru reorganizarea sistemului Caselor de Asigur„ri și implement„rii racordului la platforma e-romania (cardul de s„n„tate electronic, rețeta electronic„, fișa ,medical„p electronic„)… și deja vorbim de o sum„ consistent„, care ar putea salva sute de mii de vieți, vieți ale bolnavilor care mor Ón fiecare zi din lips„ de medicamente.

Bun, dar ce se vrea de fapt !? Din surse medicale, am aflat c„ se dorește ca sub paravanul acestei colect„ri de celule stem, s„ se realizeze de fapt o baz„ de date național„, privind ADN-ul fiec„rui cet„țean. Util„ Ón viitor pentru un nou sistem de control al populației pe baza identific„rii ADN-ului. Util și pentru criminaliști, care momentan au sistemul național (baza de date) cu pozele de buletin și amprentele persoanelor ce au fost cercetate penal… și a celor ce și-au f„cut pașapoarte biometrice.

Inițiativa nu este singular„, Ón mai toate statele lumii se deruleaz„ proiecte similare.

Se va Óncepe cu intern„rile și nașterile, precum și cu persoanele care se prezint„ voluntar pentru prelevarea de celule stem. La naștere, fiec„rui copil i se vor preleva celule stem din cordonul ombilical. Nu știm Ónc„ cum va funcționa sistemul, aștept„m informații noi Ón continuare. őn tot proiectul „sta, se pare c„ americanii trag sforile din spate, iar baza național„ de date biometrice va fi stocat„ Ón sistem ”clouding database”, Ón Israel sau Statele Unite. Oferta a fost f„cut„ deja celor de la s„n„tate. Avem o Ónregistrare audio de 6 ore – Ón care se vorbește despre asta, la o Ónt‚lnire inter-departamental„ pentru implementarea platformei e-romania.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares