Document: PROCLAMATIA FRONTULUI APARARII NATIONALE, CATRE ROMANI SI TOATE NATIONALITATILE CONLOCUITOARE

O clică comunisto-jidovită, compusă din cei mai josnici trădători de Neam și Țară, cu totul străină de sfânta noastră credință strămoșească, de obiceiurile și tradițiile neamului și de toate jertfele și sacrificiile făcute de-a lungul veacului de poporul român pentru libertate și independență, s-a înscăunat acum 4 ani la conducerea scumpei noastre patrii, prin forță și cu ajutor străin.

Această bandă de nemernici și ticăloși, dornică numai de măriri și mari demnități, avidă de bun trai și îmbogățire, s-a transformat în cele mai devotate și credincioase slugi ale Moscovei, care de la Petru cel Mare până în zilele noastre nu au urmărit decât un singur scop: subjugarea tuturor popoarelor vecine sub călcâiul Moscovei, pentru a se realiza un mare imperiu PAN-SLAV.

În trecut, rușii și-au făcut drum spre occidentul Europei și Balcani folosindu-se de pretextul că apărau popoarele creștine de persecuțiile semilunei. Dar cum epoca războaielor religioase a trecut de mult, rușii de astăzi, credincioși planului strămoșilor lor, pentru a-și face din nou drum prin aceste părți ale Europei, au substituit crucea prin ideea comunistă. Sub motiv că urmăresc fericirea și bunăstarea claselor muncitoare din întreaga lume, ei îngenunchează țară după țară.

Comunismul profetizat de Lenin și pus în aplicare de perfidul său apostol Stalin este cea mai odioasă propagandă imperialistă de subjugare a popoarelor, unică în istoria omenirii.

Doctrina comunistă se bazează pe descompunerea socială a națiunilor, pe ură și răzbunare între frații și fiii aceluiași neam, în concluzie pe distrugerea civilizației omenirii, plămădită cu jertfele și sacrificiile a sute de milioane de ființe omenești în decursul celor câtorva mii de ani.

Națiunea, un popor zdruncinat din temelii din punct de vedere moral, politic, economic și spiritual, cuprins de haos și anarhie, poate fi ținut în robie nu zeci, ci sute și chiar mii de ani.

Ca urmare, banda comunisto-jidovită, formată la Școala trădării, urii și răzbunării de la Doftana, de când s-a înscăunat la conducerea treburilor statului, pentru a îndepărta atenția și conștiința întregului popor român de la adevăratele intenții și porniri criminale ale hrăpăreților săi stăpâni, a dezlănțuit cea mai crudă teroare și tiranie contra tuturor fiilor acestei patrii, care nu vor să se întovărășească la ticăloșiile lor. În timp ce plugărimea și clasa muncitoare este îndopată cu așa-zisele „luminate învățături” ale demonicului Lenin și ale meschinului Stalin, înșelând mulțimea că ele singure ar fi cheia fericirii și bunăstării pe pământ a tuturor celor ce muncesc cu brațul și cu mintea.

MUNCITORI ȘI PLUGĂRIME MUNCITOARE

Călăuziți de dorul vostru nestins de a vedea cât mai curând împlinite îndreptățitele voastre revendicări, pentru care luptați de atâta amar de vreme, fiind de bună credință că pretinșii voștri conducători sunt însuflețiți de cele mai curate sentimente și dorințe pentru clasa muncitoare și întregul popor român, le-ați încredințat lor apărarea intereselor clasei voastre, fără a vă da seama că odată cu aceasta ticăloșii au pus mâna pe interesele superioare ale scumpei noastre patrii și ale poporului român.

Bestiile comuniste odată împuternicite cu mandatul vostru, spre a scăpa de orice răspundere, toate faptele ce le-au săvârșit împotriva scumpei noastre patrii și a întregului neam le-au pus în sarcina voastră. Poporul a voit, poporul a cerut.

Acești călăi ai țării, care-și zic, spre rușinea voastră, reprezentanții clasei muncitoare și-ai plugărimii, prin tratatul de pace de la Paris au renunțat în numele întregului popor român la Basarabia, Bucovina și Dunăre, cu toate că am contribuit la obținerea victoriei marilor aliați, din Carpați și până în Cehoslovacia, cu jertfele a 200.000 de ofițeri, subofițeri și soldați.

Au consimțit ca întregul popor român să plătească rușilor despăgubirile de război, în condiții care nici peste zeci de ani nu vor putea fi plătite. Au cedat rușilor 70% din industriile și fabricile noastre, sub motiv că au fost inamice, deși au fost construite înainte de anul 1940.

Au naționalizat Banca Națională nu pentru a veni în ajutorul muncitorilor și plugarilor, ci pentru a se putea mai ușor înstrăina și fura tezaurul țării. În primăvara anului 1948 banda comunisto-jidovită și-a făcut rezerve de aur în Elveția, transportând săptămânal zeci de tone de aur cu avioanele Societății TARS.

Au naționalizat toate fabricile și industriile, nu pentru a ușura traiul muncitorilor și țăranilor, ci pentru a-și plasa membrii bandei comunisto-jidovite în posturile de conducere ale acestor instituții, împiedicând astfel orice urmă de control asupra produselor fabricate.

Au creat clasei muncitoare un contract colectiv de muncă, prin care muncitorii și-au pierdut toate drepturile și libertățile muncitorești. Au dat plugărimii muncitoare iluzia că se urmărește bunăstarea ei, prin reforma agrară, pentru ca apoi să-i ia prin teroare și silnicie toate produsele pământului și muncii, pregătindu-i în mod sigur dezmoștenirea de pământul sfânt și drag, pentru care a sângerat și s-a jertfit sute de ani.

Au fost azvârliți din câmpul muncii sute de mii de muncitori manuali și intelectuali, ale căror familii au ajuns muritoare de foame, în timp ce pretinsele societăți de binefacere, democratice, strâng în mod abuziv și sfidător ajutoare pentru copiii și armata greacă, iar guvernul trimite bani și materiale în valoare de sute de miliarde de lei armatei comuniste din China și greviștilor din Italia și Franța.

Au distrus brava și glorioasa Armată Română, care timp de aproape 100 de ani a fost scutul și chezășia independenței patriei noastre, înlocuind-o cu armata zisă a poporului, banda gardei comunisto-jidovite, în care toți dezertorii și trădătorii au fost înaintați la cele mai înalte grade ofițerești.

Au săvârșit cel mai mare sacrilegiu contra Sfintei noastre Biserici și prealuminatei noastre Școli, care timp de veacuri au fost esența vieții noastre spirituale și naționale, transformându-le în cele mai infecte focare de propagandă comunistă.

Banda comunisto-jidovită a încheiat la începutul anului 1948 un tratat de prietenie și alianță cu Uniunea Sovietică, prin care România a fost transformată într-o Gubernie Rusească, pierzându-și prin acest tratat suveranitatea politică și economică pe timp de 25 de ani.

Tot prin acest tratat a fost trădată cauza celor peste 200.000 prizonieri români care mai zac în lagărele și închisorile din Siberia, fiind abandonați definitiv. Au alungat monarhia, care timp de 80 de ani de domnie a închegat, dezvoltat și consolidat țara noastră, fără să fi fost consultată voința poporului român. Au umplut închisorile și lagărele cu sute de mii de muncitori, țărani și intelectuali, care au îndrăznit să gândească și să simtă românește, împiedecând astfel orice încercare de afirmare a drepturilor omenești. Au fost masacrați pe frontierele de vest și sud-vest, de la înscăunarea la domnie a bandei comunisto-jidovite, mii de persoane care au încercat să părăsească țara pentru a-și câștiga libertatea.

MUNCITORI ȘI PLUGĂRIME MUNCITOARE

Acum, când cunoașteți toate ticăloșiile și crimele ce au fost săvârșite de banda comunisto-jidovită contra scumpei noastre patrii și a întregului popor român, a merge mai departe alături de ea înseamnă a vă angaja în fața patriei și a întregului popor român cu cea mai grea răspundere, ce nu vă va fi iertată niciodată.

ROMÂNI ȘI TOATE NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE

Banda comunisto-jidovistă de la Doftana, al cărei număr nu trece de câteva sute de indivizi, prin înscăunarea ei la conducerea scumpei noastre patrii a dat cea mai grea palmă demnității și onoarei unui popor de 18 milioane de locuitori, iar guvernarea lui Petru Groza a înscris cea mai neagră pagină în istoria poporului român.

Armata, economia, finanțele, bogățiile solului și subsolului și apărarea intereselor superioare ale patriei noastre au fost încredințate jidanilor și străinilor.

Armata este condusă de dezertorul și trădătorul de patrie, fostul locotenent Emil Botnarciuc (Bodnăraș). Siguranța internă este condusă de jidovitul Teohari Georgescu și satrapii ruși. Economia națională este încredințată jidanului Maurer, finanțele țării secuiului Laslo Luca, agricultura – cizmarului ungur Vaida, pădurile – ungurului Vincze, minele și petrolul românesc sunt administrate de jidanul Moișe Cohn (Miron Constantinescu), iar asigurările sociale ale întregii clase muncitoare sunt în mâinile jidanului bucovinean Lothar Würtzel (Rădăceanu). Apărarea intereselor superioare ale sfintei noastre patrii în relațiile cu celelalte state au fost încredințate jidoavcei galițiene Ana Pauker, membră în Comitetul Central al Partidului Comunist Bolșevic de la Moscova.

Înaltul prezidium a fost onorat cu prezența jidoavcei basarabence Liuba Chișinevschi, iar președinția Consiliului de Miniștri – jidanului Zeigher.

ROMÂNI ȘI TOATE NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE

De aproape 5 ani în scumpa noastră patrie s-a dezlănțuit cea mai bestială teroare, iar întregului popor român i s-a impus să plătească cel mai greu tribut, cum nici pe vremea turcilor și a fanarioților nu s-a pomenit.

Banda comunisto-jidovită ne-a vândut și jefuit țara de toate bogățiile ei, iar blândului și harnicului popor român i-a pregătit o soartă de sclavie veșnică sub călcâiul Moscovei.

După ani de suferințe, dureri și umilințe a sosit timpul redeșteptării. Frontul Apărării Naționale, prin prezenta proclamație, cheamă la luptă pe toți Românii și Naționalitățile Conlocuitoare pentru eliberarea sfintei noastre patrii de sub jugul groaznicei tiranii a bestiilor comunisto-jidovite.

Frontul Apărării Naționale este organizație de luptă, nicidecum politică, care să urmărească luarea puterii în stat. După curățirea Scumpei Noastre Patrii de bestiile comunisto-jidovite, întreaga națiune română își va spune cuvântul prin vot, secret, liber și universal: cine va trebui să conducă.

În Frontul Apărării Naționale se pot înrola toți cetățenii conștienți ai aceste patrii, indiferent de naționalitate sau credință politică, care vor să lupte și să se sacrifice pentru:

-         libertatea și independența patriei

-         libertatea și respectarea tuturor drepturilor omului

-         libertatea cultului

-         libertatea gândului, scrisului și cuvântului

-         libertatea și respectarea muncii

-         libertatea inițiativei și proprietății individuale.

Români și toate naționalitățile conlocuitoare din toate colțurile patriei noastre: UNIȚI-VĂ!

Trebuie să arătăm lumii întregi că 18 milioane de locuitori doresc libertatea și că știu să lupte și să se sacrifice pentru ea. Numai atunci Marii noștri Aliați ne vor ajuta să ne recăpătăm independența Patriei și Libertatea întregului popor român.

TRĂIASCĂ ÎNFRĂȚIREA PE VECI A POPORULUI ROMÂN CU TOATE NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE!

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE; LIBERĂ ȘI INDEPENDENTĂ!

TRĂIASCĂ REGELE! CHEZĂȘIA SCUMPEI NOASTRE PATRII ȘI A DEZVOLTĂRII ÎN LIBERTATE A ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN!

„MOARTE trădătorilor de neam și țară”

„MOARTE călăilor poporului Român”

„MOARTE bestiilor comunisto-jidoviste”

FRONTUL APĂRĂRII NAȚIONALE!

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *