Mai mulți preoți și credincioși din Eparhia de Cahul și Comrat, G„g„uzia, au lansat azi un comunicat prin care Óși exprim„ Óngrijorarea faț„ de Ónregistrarea Ligii islamice Ón Moldova. ”Intrarea islamului pe arena religioas„ va afecta, Ón primul rÓnd, minorit„țile etnice din zona sudic„ a ț„rii, bunaoar„, populația gagauz„, care va fi pus„ Ón situația de a-și revendica iar„și creștinismul Ón fața prozeliților ce nu se vor l„sa așteptați. őn condițiile Ón care identitatea și demnitatea etnic„ a g„g„uzilor abia de dou„ decenii a c„p„tat o posibilitate de autodeterminare, prozelitismul islamic ar putea crea situații de conflict Ón zon„”, se spune Ón comunicat.

”Inregistrarea Cultului Islamic din Republica Moldova a actualizat problema istoric„ a relațiilor statului nostru cu expansiunea islamic„. Din vremea, cÓnd Ștefan cel Mare lupta cu turcii și t„tarii pentru neatÓrnarea neamului s„u, pÓn„ Ón zilele de azi, libertatea a avut o conotație de credinț„. Nici Ón cele mai grele cumpene nu s-a comercializat de dragul cuiva esența credinței unui popor, spre deosebire de ceea ce se face azi”, declar„ reprezentanții Eparhiei de Sud.

Totodat„, preoții și credincioșii din G„g„uzia consider„ c„ situația creat„ se datoreaz„ lacunelor din noua lege a cultelor:

”Imperfecțiunea legii cultelor a generat de mai multe ori situații de conflict Ón societate. őnregistrarea Ligii Islamice din Moldova poate crea tensiuni iminente, ceea ce ne Óngrijoreaz„ profund. Eparhia de Cahul și Comrat are o vast„ experienț„ Ón medierea dialogului intercultural și interetnic. Singurul garant viabil al bunelor relații dintre etniile ce locuiesc Ón sudul ț„rii Ól reprezint„ Biserica Ortodox„”.

Nu se exclud nici ciocnirile fizice dintre musulmani și creștini. ”Intrarea islamului pe arena religioas„ va afecta, Ón primul rÓnd, minorit„țile etnice din zona sudic„ a ț„rii, bunaoar„, populația gagauz„, care va fi pus„ Ón situația de a-și revendica iar„și creștinismul Ón fața prozeliților ce nu se vor l„sa așteptați. őn condițiile Ón care identitatea și demnitatea etnic„ a g„g„uzilor abia de dou„ decenii a c„p„tat o posibilitate de autodeterminare, prozelitismul islamic ar putea crea situații de conflict Ón zon„. Suntem Óngrijorați de faptul c„ islamul se lanseaz„ profitÓnd de lacune legislative, or, odat„ instituit, islamul nu va mai respecta nicio lege, conform preceptelor islamice, care situeaz„ Óndemnurile Coranului mai presus de orice Constituție. Textele lor sacre cheam„ la masacrarea necredincioșilor, iar noi sÓntem, Ón viziunea lor, necredincioși”.

őn final, semnatarii comunicatului Óndeamn„ autorit„țile moldovenești s„ revad„ legea cultelor Ón lumina legislației europene Ón vigoare, ținÓnd cont de experiența unor state precum Franța, Germania sau Marea Britanie.

”Exist„ un șir de chestiuni referitoare la cultul islamic care era imperios necesar s„ fie discutate, negociate preventiv. Exist„ o conjunctur„, exist„ circumstanțe istorice ce ne oblig„ la o examinare foarte atent„ a ofertei musulmane. őnregistrarea oric„rui cult, Ón particular, a celui musulman, necesit„ cel puțin niște negocieri exhaustive, ce ar exclude riscurile iminente și ar oferi garanții solide privitoare la securitatea statului, la securitatea mediului cultural, valoare pe care, cu regret, nimeni se pare c„ nu o mai ia Ón considerație. Mai presus de orice statul trebuie s„ urm„reasc„ și s„ asigure pacea și buna conviețuire dintre cet„țenii s„i și abia dup„ aceea s„ se Óngrijeasc„ de reprezentanții altor state și culturi pe teritoriul Moldovei. Aceasta este și concluzia exprimat„ recent de c„tre state precum Franța, Germania și Marea Britanie care au anunțat eșecul politicii multiculturaliste Ón defavoarea valorilor tradiționale Ón Europa”.†De pe†Moldova Ortodox„

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares