File de Istorie: Hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anul 1937 impotriva francmasoneriei

În urma raportului I. P. Sf. Mitropolit Nicolae al Ardealului, s’au hotărât următoarele:
Biserica osândește francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă, și în special pentru următoarele motive:

Francmasoneria propagă necredința.

1. Francmasoneria învață pe adepții ei să renunțe la orice credință și adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceeace descopere cu rațiunea lor. Ea propagă astfel necredința și lupta împotriva creștinismului ale cărui învățături sânt revelate de Dumnezeu. Vânând pe câți mai mulți intelectuali să și-i facă membri și obișnuindu-i pe aceștia să renunțe la credința creștină, francmasoneria îi rupe dela biserică, și având în vedere influența însemnată ce o au intelectualii asupra poporului , e de așteptat ca necredința să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În fața propagandei anticreștine a acestei organizații, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.
2. Francmasoneria propagă o concepție despre lume panteistnaturalistă, reprobând ideia unui Dumnezeu personal deosebit de lume și ideia omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.
3. Din raționalismul și naturalismul său, francmasoneria deduce în mod consecvent, o morală pur laică, un învățământ laic, reprobând orice principiu moral ‹‹heteronom›› și orice educație ce rezultă din credința religioasă și din destinația omului la o viață spirituală eternă. Materialismul și oportunismul cel mai cras, în toate acțiunile omului, este concluzia necesară din premisele francmasoneriei.

Francmasoneria consideră pe evrei superiori creștinilor

4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii și creștinii, și francmasoneria susține că numai ceice se adună în lojile ei cunosc adevărul și se înalță deasupra celorlalți oameni. Aceasta însemnează că creștinismul nu dă un avantagiu în ce privește cunoașterea adevărului și dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai dușmanii de moarte ai lui Hristos să fie considerați într’o situație superioară creștinilor, din punct de vedere al cunoașterii adevărurilor celor mai înalte și al mântuirii.

Francmasoneria vrea să se substitue creștinismului

5. Francmasoneria practică un cult asemănător celui al misterelor precreștine.
Chiar dacă unii din adepții ei nu dau nici o însemnătate acestui cult, se vor găsi multe spirite mai naive asupra cărora acest cult să exercite o oarecare forță quasi religioasă. În orice caz prin acest cult francmasoneria vrea să se substitue oricărei alte religii, deci și creștinismului.
În afară de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai are în considerare și motive de ordin social când întreprinde acțiunea sa contra francmasoneriei.

Francmasoneria subminează ordinea socială

6. Francmasoneria este un ferment de continuă și subversivă subminare a ordinei sociale prin aceea că își face din funcționarii statului, din ofițeri, unelte subordonate altei autorități pământești decât acelea care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neștiuți încă nici de ei având să lupte pentru idei și scopuri politice ce nu le cunosc. E o luptă nesinceră, pe la spate, niciodată nu există o siguranță în viața statului și în ordinea stabilită. E o luptă ce ia în sprijinul ei minciuna și întunerecul.
Împotriva jurământului creștinesc pe care acei funcționari l-au prestat statului, ei dau un jurământ păgânesc.

7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale, voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din națiuni. Biserica Ortodoxă care a cultivat totdeauna specificul spiritual al națiunilor și le-a ajutat să-și dobândească libertatea și să-și mențină ființa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietății spirituale din sânul omenirii.

Măsuri ce se impun

Iar ca măsurile cele mai eficace, pe care Biserica înțelege să le ia împotriva acestui dușman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale și al națiunii, sânt următoarele:

1. O acțiune persistentă publicistică și orală de demascare a scopurilor și a activității nefaste a acestei organizații.
2. Îndemnarea intelectualilor români, care se dovedesc a face parte din loji, să le părăsească. În caz contrar, ‹‹Frăția Ortodoxă Română›› extinsă pe toată țara va fi îndemnată să izoleze pe ceice preferă să rămână în loji.
Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântării, în caz că până atunci nu se căesc.
De asemenea le va refuza prezența ca membri în corporațiile bisericești.
3. Preoțimea va învăța poporul ce scopuri urmărește acela care e francmason și-l va sfătui să se ferească și să nu dea votul candidaților ce aparțin lojilor.
4. Sf. Sinod și toate corporațiile bisericești și asociațiile religioase stărue pe lângă guvernul român și corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desființarea acestei organizații oculte. În caz că guvernul nu o va face, Sf. Sinod se va îngriji să fie adusă o astfel de lege din inițiativă parlamentară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *