Comisia juridic„ a Camerei Deputaților, condus„ de 2 notari, atenteaz„ grav la independența profesiei noastre

Probabil c„, marea majoritate a voastr„ aflați cu surprindere – ca și subsemnatul de altfel, c„ Onor Comisia Juridic„ a Camerei Deputaților este

condus„ de doi notari, respectiv de domnii†deputați-notari Bogdan Ciuc„ (președintele comisiei) și Nicolae Ciprian Nic„ (vicepreședinte). őmprejurarea relatat„ nu este Ón sine o tragedie chiar dac„ este cel puțin ciudat ca Óntr-un Parlament in care avocații sunt

profesia cea mai prezent„, Comisia Juridic„ a Camerei Deputaților s„ fie condus„ de doi notari… Faptul c„ ne-am obișnuit ca notarii publici s„ obțin„ pentru profesia lor tot ce iși doresc, inclusiv servicii specifice profesiei de avocat, este una… őns„ faptul c„ intervin Ón reglementarea profesiei noastre este de-a dreptul grav. Mai exact, ca s„ preciz„m cu “subiect și

predicat”, ultima isprav„ a celor doi const„ Ón producerea – Ón condiții obscure și necunoscute de UNBR – a unui amendament (la proiectul de lege pentru punerea Ón aplicare a Codului de procedur„ civil„… c‚t„ imaginație …) care permite intrarea Ón profesia noastr„, pe ușa din dos, a membrilor activi a altor profesii juridice. Care membri, ar intra Ón profesia noastr„ f„r„ examen, f„r„ acordul organelor profesiei noastre… și ar fi Ónscriși pe Tablou ca incompatibili… Apoi, c‚nd se pensioneaz„ din profesiile lor sau trebuie s„ plece din r‚ndurile acestora, incompatibilii noștrii fac o simpl„ cerere și devin avocați activi. Curat murdar. At‚t ca principiu c‚t și ca procedur„. M„ intreb și v„ Óntreb: de ce oare nu au propus domnii deputați-notari Bogdan Ciuc„ și Nicolae Ciprian Nic„ un asemenea amendament la legea 36/1995? De ce se bag„ cei doi Ón reglementarea unei profesii care le este str„in„ ? Au obligații personale sau de cast„ faț„ de cei cu ajutorul c„rora scot pe band„ prevederi legale care favorizeaz„ Óntotdeauna notarilor publici Ón detrimentul avocaților?
Comisia Permanent„ a UNBR a reacționat ferm și imediat – de aceast„ dat„ și, printr-un memoriu extrem de elocvent și pertinent, semnat de Președintele UNBR dl Gheorghe Florea, a cerut Președintelui Camerei Deputaților și președinților grupurilor parlamentare s„ restabileasc„ “legalitatea Ón activitatea de adoptare final„ a actului normativ ce include prevederi prin care se deservesc interese str„ine statului de drept prin intremediul unor notari-deputați care si-au pus funcțiile Ón slujba intereselor oculte ale unor funcționari – inclusiv din Ministerul Justiției – care acționeaz„ Ón contra legii”.
V„ prezent„m†memoriul UNBR†adresat Președintelui Camerei Deputaților și președinților grupurilor parlamentare.

sursa: adsa.ro

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares