Andrei Ujic„†(n.†1951,†Timișoara) este un scriitor și†regizor†rom‚n emigrat Ón†1981†Ón†Germania, fiind unul din disidenții declarați ai comunismului. Din†2001†p‚n„ Ón prezent este profesor la Academia de Teatru și Film din†Karlsruhe.

Prezent„m Ón continuare un text savuros, ce a ”contaminat” inteligheția anti-comunist„ din țar„, prin intermediul facebook-ului. Atenție ! Este contagioas„ ! Analfabeții, semidocții și cretinii sunt Ónafara oric„rui pericol.

Acum cÓțiva ani, o echip„ de sociologi suedezi a demonstrat Ón urma unui studiu de teren asupra modului de r„spÓndire a cazurilor de sinucidere c„ exista forme virale ale activit„ții cerebrale. Altfel spus și ‘idei’ pot iradia Ón mod infecțios. őn cazul acesta ideologiile nu sÓnt altceva decÓt epidemii psihice cu arie mare de r„spÓndire, c„rora le pot c„dea prad„ popoare Óntregi. Prin urmare pandemiile care au f„cut ravagii Ón sec. XX sÓnt: gripa spaniol„ (1918-19, biologic„): 25 milioane de morți; comunismul (1917-1989, ideologic„): 120 milioane de morți; nazismul (1933-1945, ideologic„): 100 milioane de morți. Cifrele sÓnt estimative și includ Ón cazul nazismului victimele celui de al Doilea R„zboi Mondial. Mult mai frecvente sÓnt valurile de idei infecțioase comune, așa-numitele ‘oligofrenite locale’, care afecteaz„ Ón mod periodic diferite grupuri etnice ori categorii sociale. R„spÓndirea psihovirozelor de acest tip este oprit„ de barierele lingvistice, ele nefiind Ón general mortale. Un caz interesant se Ónregistreaz„ Ón vara aceasta Ón Rom‚nia, unde 7 milioane de persoane, adic„ aproximativ 30% din populație, sufer„ de o febr„ halucinatorie care o face s„ cread„ c„ reprezint„ majoritatea electoral„ a ț„rii. Va fi probabil nevoie de o intervenție susținut„ a mai multor organizații internaționale pentru ca cei infectați s„ poat„ deprinde din nou num„r„toarea simpl„.

(Andrei Ujic„, “őnsemn„rile unui virolog”)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares