Feed on
Posts
Comments

Pentru legionari, simpatizanțși familiile acestora, punem la dispoziție conținutul proiectului legii de modificare a OUG 31/2002, prin care manifestările cu caracter legionar urmează să fie interzise sub pedeapsa cu închisoarea.

_________________________________

Parlamentul României

Camera Deputaților

Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

fax: (021)414 10 72; telefon: (021)414 10 70

 Către,

Biroul Permanent al Senatului,

În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului și al art. 74 alin. 4 din Constituția României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii și adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, însoțită de expunerea de motive.

Initiatori:

Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL

EXPUNERE DE MOTIVE

1.      Descrierea situatiei actuale

În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infrațiuni contra păcii și omenirii.

Așa cum se menționa la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanței, “împiedicarea proliferării manifestărilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit și constituie o preocupare constantă a comunității internaționale, atât la nivelul organismelor europene și internaționale, cât și la nivelul legislațiilor naționale. Prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă corespund cerințelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în același timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului și xenofobiei

Ordonanța de ugență nr.31/2002 a fost aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006.

Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanță au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi.

Din experiența de până acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestările menționate prin adrese, solicitări sau reclamații (plângeri) depuse la Parchet de către diverse entități, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidența acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretări ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiții se impune o clară definire a “Holocaustului pe teritoriul României”.

Neajunsul textului în vigoare este că, deși din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaționiștii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiții este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât și să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 și nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman și nici asupra generațiilor ce au urmat perioadei în cauză.

în România, fascismul a luat denumirea de Mișcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcționat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Țară).

După decembrie 1989, mișcări, asociații sau partide politice și-au revendicat ideologia legionară și desfășoară în spațiul public acțiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mișcării legionare ca mișcare naționalistă diferită de fascism. Astfel, mișcarea legionară nu ar intra sub incidența unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.

în România, două reglementări statuează specificul legionarismului ca parte din familia mișcărilor fasciste:

1.  Legea 51/1991 privind siguranța națională a României, menționează la art 3 lit h), acțiuni de inspirație legionară printre amenințări la adresa siguranței naționale:

“h) inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “

2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casație și Justiție- Secția I Civilă, în care se afirmă că “mișcarea legionară a fost în esență, organizație de tip paramilitar terorist, de orientare naționalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, și antisemit. ”

Tot din practică a rezultat necesitatea incriminării unor fapte săvârșite de persoane juridice în concordanță cu cele stabilite de Codul penal în vigoare.

2.  Schimbări preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune:

-completarea titlului ordonanței de urgență în sensul că aceasta se referă și la “combaterea infracțiunilor”, nu doar la interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii ca până în prezent;

-interzicerea și a faptelor, și nu doar a organizațiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

-     includerea între faptele, simbolurile și organizațiile interzise și a celor cu caracter legionar;

-     introducerea definiției dată “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta să includă “persecuția sistematică și anihilarea evreilor sprijinită de autoritățile și instituțiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

-   circumstanțierea faptelor care nu constituie infracțiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârșite în interesul artei sau științei, cercetării ori educației numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecției drepturilor omului și a valorilor fundamentale ocrotite, precum și în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetată săvârșirea de alte infracțiuni contra păcii și omenirii, crime de război sau crime contra umanității.

-   Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidența legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanității, cât și fapta de a promova în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

-   introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârșite de o persoană juridică, și anume:

a)   răspândirea, vânzarea sau confecționarea de simboluri fasciste, rasiste ori

xenofobe precum și deținerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri

b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor

infracțiuni contra păcii și omenirii sau desfășurarea în public a unei activități temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe

d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia

Aceste fapte nu constituie infracțiuni dacă sunt săvârșite în interesul artei sau științei cercetării ori educației și interesul este exprimat în sensul protecției drepturilor omului și a valorilor fundamentale ocrotite, precum și în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârșirea de alte infracțiuni contra păcii și omenirii, crime de război sau crime contra umanității.

în cazul infracțiunilor săvârșite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

De asemenea se propune introducerea unei dispoziții finale potrivit căreia “dispozițiile prezentei legi se completează după caz cu dispozițiile Codului Penal și Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările si completările ulterioare”.

în acest context trebuie să menționăm faptul că Europa cunoaște, în aceste zile, o recrudescență a mișcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puține ori, liniștea socială. Totodată, zilele acestea, România comemorează Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecție asupra tragediei și atrocităților prin care a trecut poporul evreu, și la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii și disprețului față de ființa umană.

Menționăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Față de cele prezentate vă supunem spre dezbatere și adoptare această inițiativă legislativă care – suntem convinși – va beneficia de sprijinul instituțiilor statului cu atribuții în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenența doctrinară se va alătura acestui demers.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR   – SENATUL

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii

Parlamentul adoptă prezenta lege.

ART. I – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.    Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

” Ordonanță de urgență privind combaterea infracțiunilor și interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii”.

2.    Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.l – Pentru prevenirea și combaterea incitării la ura națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la săvârșirea de infracțiuni contra păcii și omenirii, prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii”.

3.    La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare.

rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. în această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile comerciale, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit. a)”

4.   La articolul 2, după lit. d) de se introduce o nouă literă, litera d1), care va avea următorul cuprins:

” d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și anihilarea evreilor sprijinită de autoritățile și instituțiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 – 1944.”

5.   La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (1) Constituirea unei organizații cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2)       Cu aceeași pedeapsă se sancționează și aderarea la o organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și sprijinirea sub orice formă a unei organizații având acest caracter”.

6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.”

“(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

” (3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației și interesul este exprimat în sensul protecției drepturilor omului și libertăților fundamentale ale omului și al prevenirii și combaterii incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la săvârșirea de infracțiuni contra păcii și omenirii. “

” Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii , crime de război sau crime contra umanității, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanță de urgență, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

8.    Articolul 6 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, așa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internațional, în Statutul Curții Penale Internaționale și în Carta Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, și recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curții Penale Internaționale, a Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internațional pentru Ruanda sau a oricărui alt tribunal penal internațional înființat prin instrumente internaționale relevante și a căror competență este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(3)  Săvârșirea faptelor prevăzute la alin (1) Și (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracțiune Și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

9.    După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71 – (1) Constituie infracțiuni și se sancționează conform art. 531 și 532 Codul Penal coroborate cu dispozițiile prevăzute de Capitolul IV1 (art. 711 – 71[1][1][1] Codul Penal) următoarele fapte săvârșite de o persoană juridică:

a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii sau desfășurarea în public a unei activități, temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

(2) în cazul infracțiunilor săvârșite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, in mod obligatoriu, de către procuror.”

10.Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ” Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor contra păcii și omenirii.”

11.    După capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 – Dispoziții finale și tranzitorii, cu următorul cuprins:

” Capitolul IV1 – Dispoziții finale și tranzitorii – Dispozițiile articolului 71, după intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplică în conformitate cu articolele 136 și 138 din Codul Penal și se completează, după caz, cu dispozițiile Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările ulterioare. Orice dispoziții contrare se abrogă.”

ART. II – Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Orice dispoziții contrare se abrogă.

sursa: apologeticum

loading...

One Response to “SFÂRȘITUL DEMOCRAȚIEI! Iată proiectul de lege introdus de Crin Antonescu pe agenda legislativă a Parlamentului României”

  1. Lucian says:

    Sunt foarte curios daca va trece de Curtea Constitutionala; la prima vedere ar trebui sa cada zdranganind acolo.

    Si cred ca va intampina opozitie si in parlament; nu neaparat ca aia ar intelege chestia cu libertatea de exprimare, ci pentru ca sunt niste grobieni ce nu ezita sa faca parada de nationalism ieftin si de demagogie patriotarda.

Leave a Reply