În calitate de reprezentant al tuturor avocaților care m-au delegat, prin votul lor, pentru Congresul Avocaților – ediția 2014, consider că este necesar ca aceștia să fie informați cu privire la cât mai multe din chestiunile ce au fost supuse dezbaterilor în forul suprem al profesiei.

Întro prezentare cronologică, încep prin a relata faptul că am comunicat conducerii UNBR dar și tuturor delegaților participanți la Congres, în format electronic, pe e-mail, dar și pe suport de hârtie, în cursul Congresului, materialul ce sintetiza pe scurt cele 18 puncte de interes general, cu propuneri venite din partea colegilor ce au răspuns la apelul meu de a mă însărcina cu proiecte concrete pentru ordinea de zi a Congresului.

Congresul a fost deschis vineri 28.03.2014 cu o primă parte festivă, în care invitați de rang înalt au ținut cuvântări în care au relevat importanța evenimentului (președintele României, Ministrul Justiției, președintele CSM, președinta Uniunii Notarilor Publici,  etc.).

După încheierea părții festive a Congresului, președintele UNBR dl. Gheorghe Florea a ținut cuvântul de introducere, constatând regularitatea Congresului sub aspectul componenței prezidiului și cel al întrunirii cvorumului, supunând la vot plenului Adunării oprtunitatea transmisiunii în direct a lucrărilor Congresului de către juridice.ro, sens în care majoritatea delegaților au votat pentru transmisia în direct a lucrărilor Congresului.

Acest lucru a devenit extrem de important pe parcursul dezbaterilor întrucât foarte mulți colegi avocați, atât din București cât și din țară, au vizionat în direct transmisia, exprimându-și opiniile referitor la aspectele puse în discuție pe diferite medii de socializare, majoritatea fiind pe facebook, pe grupul închis destinat doar avocaților.

Referitor la acest aspect, trebuie menționat că o bună parte din ilustra conducere a lucrărilor Congresului, aflată  la prezidiu, urmărea cu maxim interes opiniile exprimate în spațiul public virtual de colegii noștrii, nu de puține ori, pe parcursul dezbaterilor domnul președinte Gheorghe Florea amintind faptul că a luat act de anumite luări de poziție ale colegilor, atât față de persoana sa și modul în care înțelege să conducă lucrările Congresului.

Acest mod de lucru interactiv a determinat o evoluție oarecum neașteptată a lucrărilor Congresului, ducând la o dezbatere vie, interactivă pe problemele ridicate în plen, specifică “revoluțiilor” de tip twitter și facebook.

Probabil că, la fel de neântâmplător, în cea de-a doua zi a Congresului (sâmbătă 29.03.2014), juridice.ro au “uitat” să mai transmită lucrările Congresului, aspect care a mi-a fost sesizat prompt de către colegii care doreau să urmărească online desfășurarea ședinței. În aceste condiții, după ce am sesizat prezidiului faptul că nu se mai transmite, transmisia  a fost reluată cu mare întârziere, spre nemulțumirea colegilor ce doreau să urmărească dezbaterile.

Revenind la momentul primei zile, respectiv a deschiderii sesiunii destinate ordinii de zi a Congresului, s-au enumerat rapid punctele înscrise din oficiu pe ordinea de zi, cât și propunerile primite din partea delegaților. Având în vedere faptul că delegații au primit materialele necesare dezbaterilor privind Casa de Asigurări a Avocaților atât pe e-mail cât și în format tipărit, la intrarea în sală, s-a votat în unanimitate ca lucrările să se desfășoare fără prezentarea materialelor comunicate.

Apoi, în conducerea lucrărilor, dl. Gheorghe Florea a întocmit lista persoanelor care doresc să se înscrie la cuvânt. Inițial, lista vorbitorilor a fost alcătuită ordonat, pentru fiecare punct în parte al ordinii de zi (eu înscriindu-mă pe listă de 3 ori, la 3 puncte diferite). Însă, după ce s-a dat cuvântul primelor persoane înscrise (eu fiind primul care am luat cuvântul), dl. Florea a făcut propunerea (votată cu unanimitate) ca cei care au luat o dată cuvântul, să nu mai poată vorbi și a doua oară, fiind astfel văduvit de posibilitatea de a mai lua poziție față de problemele ulterioare punctului 2 de pe ordinea de zi, la care mă înscrisesem la cuvânt inițial.

Această “manevră” nu a trecut ne-observată de către colegii care urmăreau online dezbaterile, unii dintre ei condamnând deschis astfel de practici. Iată două din aceste luări de poziție (culese de pe facebook, din grupul Avocați):

-          “M-am lamurit cum stau lucrurile si la marele Congres ! Le doresc unora din prezidiu sa ajungă cat mai repede in sala, ca simpli membri !” (avocat Robert Bucur )

-          „…Dl. Presedinte (Gheorghe Florea n.n.) este un maestru al organizării congreselor profesionale…” (Avocat Daniel Fenechiu, președinte ADSA,  deputat în Parlamentul României)

Foarte mulți din vorbitorii înscriși la cuvânt pe chestiunea raportului de activitate și a descărcării de gestiune a Casei de Asigurări a Avocaților precum și a Comisiei de cenzori a CAA, au condamnat lipsa de transparență a conducerii CAA, lipsa elementelor și a informațiilor contabile din raportul de activitate comunicat delegaților, care să le dea posibilitatea acestora să înțeleagă ce anume votează și pe ce au fost cheltuiți banii în exercițiul fiscal al anului precedent.

Unii dintre delegați au considerat scandalos faptul că noul buget de cheltuieli al CAA prevede o creștere de 25% a salariilor angajaților CAA, în condițiile în care bugetul alocat acestora le oferă salarii cu o medie de 2.500 lei…

CAA buget 2014 - 0002

În plus, planul investițional al CAA, supus spre aprobare Congresului, prevedea investiții în sumă de “doar” 9.000.000 lei (fila 182 raport), în condițiile în care nu se preciza clar în ce constau aceste investiții, în cuantumul specificat.

CAA buget 2014 - 0001

Pe de altă parte, la filele 42-43 din materialul informativ destinat delegaților la Congres, se menționează faptul că “s-a aprobat (de către Consiliul UNBR n.n.) cu majoritate de voturi, includerea în planul de investiții, a unui obiectiv investițional în echivalent de 18-21 milioane Euro, cu participarea Filialei București a C.A.A., eventual a Baroului București, care și-a dat consimțământul expres, prin decan, în ședința Consiliului, sub rezerva ca la ședința viitoare a Consiliului UNBR, Consiliul CAA să prezinte un material informative oficial privind costurile și rentabilitatea investiției, ținând cont că s-a făcut informarea că în prezent, fondurile C.A.A. asupra cărora Consiliul C.A.A. are drept de dispoziție directă sunt de 21.000.000 Euro (90.000.000 lei), din care jumătate fond de rezervă iar cealaltă jumătate o reprezintă economiile CAA, iar fondurile Filialei București a CAA depășesc 240.000.000 lei, cu mult peste necesarul acoperirii fondului de rezervă și de risc.” Sublinierea îmi aparține.

Față de toate aceste aspecte dar și multe altele învederate de către delegați, ținând cont de opoziția fățișă a delegaților față de forma vagă în care a fost prezentat proiectul de buget, dl. președinte Gheorghe Florea a luat prudenta decizie de a amâna votul asupra bugetului CAA în cea de-a doua zi a Congresului.

 Notabil este și faptul că, pentru prima oară în istoria CAA, aceasta a comunicat delegaților, lista bunurilor imobile aflate în patrimoniul CAA – aspect solicitat cu insistență de către delegații de la Congresele anterioare, fapt pentru care găsesc că este util să prezint public această listă, cu îndemnul către fiecare dintre avocații care citește această listă, de a se întreba dacă a beneficiat vreodată (sau cunoaște vreun coleg care să fi beneficiat) de cazare sau alte servicii în imobilele din proprietatea CAA:

CAA - 0001

Interesant este și tabelul ce relevă situația patrimoniului CAA și al Filialelor acesteia, pe județe. Corelând cele două tabele, se pot pune întrebări foarte interesante, dar acestea vor fi supuse atenției dvoastră în ce-a de-a doua parte a acestui material.

CAA - 0002

 a consemnat,

avocat Rapcea Mihai

vice-președinte al Asociației pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA)

Š 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer