Str„moșii lui i-au prigonit pe legionari, Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis la ordinul mișelesc al amantei regelui – chiar dac„ Mișcarea Legionar„ a fost unul dintre susțin„torii cei mai credincioși ai regalit„ții din Rom‚nia.

Iat„ Óns„ c„ lucrurile se schimb„. Aflat Ón vizit„ Ón Republica Moldova, Ón Orhei, Ón 18 februarie 2015, Principele Nicolae s-a fotografiat – deloc Ónt‚mpl„tor, Ón fața troiței legionare din Orhei, troiț„ ce Ól are drept figur„ central„ pe M‚ntuitorul Hristos crucificat, cruce peste care se afl„ suprapus gardul de fier, binecunoscut simbol legionar, folosit de altfel drept simbol de campanie electoral„ de c„tre legionari Ón alegeri.

Dac„ Ón urm„ cu aproape un secol rolul Mișc„rii Legionare nu a fost recunoscut de c„tre Casa Regal„ a Rom‚niei la adev„rata sa valoare, ast„zi, c‚nd pasiunile politice ale anilor 40 s-au stins iar perspectiva istoric„ ne-a clarificat cu privire la mulți dintre protagoniștii acelor vremuri, ast„zi Casa Regal„ din Rom‚nia Óși recunoaște prietenii și susțin„torii și le aduce un pios omagiu t„cut. Eu astfel interpretez gestul curajos al Principelui Nicolae, de a asocia imaginea Casei Regale cu cea a unui simbol legionar: recunoaștere, acceptare, omagiere.

Nu pot crede c„ gestul Principelui este unul Ónt‚mpl„tor sau f„cut Ón ne-cunoștinț„ de cauz„. Membrii familiei regale†sunt instruiți de mici Ón cursul lecțiilor de heraldic„† Ón tainele simbolurilor, tocmai pentru a evita asocieri nedorite de imagine. Gardul de fier este un binescunoscut simbol legionar, el figur‚nd și pe timbrele emise Ón perioada accederii la guvernare a Mișc„rii Legionare.

Salut gestul curajos al Principelul Nicolae și Ól asigur c„ acesta nu va fi trecut cu vederea: nici de prieteni, nici de dușmani. Dac„ Regalitatea, prin Rege este considerat„ din vechime expresia unsului lui Dumnezeu pe p„m‚nt, ea nu poate fi dec‚t anti-comunist„. Ori, cei mai aprigi lupt„tori anti-comuniști din Rom‚nia au fost legionarii.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares