Dac„ te ridici un pic deasupra momentului prezent și contempli Ón ansamblu ultimii 10-15 ani, descoperi cu stupoare c„ societatea rom‚neasc„ seam„n„ cu un imobil șubred, ros din Óncheieturi de politicianism neo-comunist, supus unei explozii controlate.

Societatea rom‚neasc„ este detonat„ priodic, parc„ Óntr-o ordine prestabilit„, palier cu palier, explod‚nd Ón scandaluri de pres„ finalizate cu mai mult sau mai puțin„ pușc„rie pentru protagoniști, dup„ puteri și averi.

Cunosc‚nd atmosfera dinainte de 2003 Ón care toate autorit„țile, de la Poliție, SRI, Justiție, Guvern, Parlament și Parchete – erau o mare și fericit„ familie Ón care domnea armonia social„ și batistele se așterneau lin pe țambaluri, precum omerta pe gurile Mafiei, ceea ce se petrece din 2003-2004 pare de neconceput.

Izbucnesc scandaluri din zona presei “independente” (Ón realitate agenți de influenț„ colaboratori ai unor servicii secrete str„ine – c„rora li se “servesc” de-a gata materiale sau inform„ri), iar de dincolo de fileu, sar la cap și preiau bomba suspect de zelos, tot felul de instituții care p‚n„ mai ieri t„ceau m‚lc.

Ce se Ónt‚mpl„ Ón Rom‚nia ?! Chiar așa, nu se mai poate mușamaliza nimic Ón mod decent ?

Cine sunt cei ce demanteleaz„ sistematic mafia securistoid„ Ónf„șurat„ ca o caracatiț„ Ón jurul Rom‚niei ? Și cum reușesc s„ propage aceste bombe de pres„ ? Prin ce miracol au ajuns s„ se auto-sesizeze autorit„țile ?!

P„rerea mea este c„ abia acum se vede rodul muncii specialiștilor americani, care au dezvoltat Ón liniște, pe t„cute, sistemul eficient de reacție al societ„ții, care trimite la pușc„rie sau pune pe fug„ (p‚n„ pe lumea Cealalt„ – Ón unele cazuri) intangibili precum Patriciu sau Condrea.

Asist„m la un fenomen similar terra-form„rii unei planete, sau al defriș„rii de buruieni, civiliz„rii unui teritoriu. Suntem precum simpaticii locuitori alb„strii din filmul Avatar, cu diferența c„ Ón cazul nostru se Óncearc„ smulgerea – nu a unui arbore al Vieții, ci unul al corupției, furp„ciunii și minciunii instituționalizate.

Teoretic, treaba asta ar trebui s„ m„ bucure ca avocat, c„ci asta Ónseamn„ – teoretic – mai mult„ clientel„ Ón zona penal„. Din p„cate, chiar dac„ acest lucru este ok din punct de vedere financiar, satisfacțiile profesionale nu sunt pe m„sur„.

Procurorii și judec„torii aplic„ legea cu excesul de zel ce caracterizeaz„ aceste vremuri tubluri, conform zicalei: “La vremuri extraordinare, m„suri extraordinare”.

Se face rabat la Justiție, la prezumția de nevinov„ție, la judecata dreapt„, echilibrat„, ce ar trebui s„ caracterizeze o societate stabil„.

Tr„im sub semnul blestemului chinezesc: acela de a avea parte de vremuri interesante. Și din p„cate nu se poate ghici finalul acestei epopei, momentul ei de final sau de acalmie. Societatea rom‚neasc„ seam„n„ cu un balaur Ónfricoș„tor care se auto-devor„ f„r„ nici o noim„, c„ci rezultatele nu se simt pentru omul de r‚nd.

De ce Doamne, de ce nu putem fi și noi ca ceilalți europeni ?!

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares